KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:

TRA BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Telefon : +90 212 365 10 95

info@trabilisim.com

Aydınlatma:

TRA Bilişim Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

Çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, stajyerlerimizi, stajyer adaylarımızı, misafirlerimizi, ürün veya hizmet alan bireyleri, tedarikçilerimizi, potansiyel müşterilerimizin bilgilenmesi amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. TRA Bilişim Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerin güvenliği hususuna verdiğimiz önemi hakkında sizinde bilgi sahibi olmanızı istiyoruz.

Şirketimiz bünyesinde bulunan her bir kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizi tarafımıza paylaşmış olmanız halinde, kimliğinizi bulunan veya bulunabilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak metindeki kapsamda, Veri Sorumlusu ünvanıyla TRA Bilişim Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işleme alınacaktır. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin açıklanması, aktarılması, kaydedilmesi, değiştirilmesi, elde edilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri ifade etmektedir. TRA Bilişim olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem sarfederek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğunu belirterek faaliyetlerimizi sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz. Aşağıdaki tabloda hangi kişisel verileri bulundurduğumuz gösterilmiştir.

Çalışanlarımızın kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, sağlık ve adli sicil raporu bilgileri, görsel kayıtları (vesikalık fotoğraf), kapı giriş çıkış kayıtları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adres bilgileri, şifre bilgileri

Çalışan Adaylarımızın kimlik (ad-soyad), özgeçmiş (okul, iletişim bilgileri, diploma bilgileri),

Stajyerlerimizin kimlik (ad-soyad), özgeçmiş (okul, iletişim bilgileri, diploma bilgileri), giriş çıkış kayıtları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adres bilgileri, şifre bilgileri

Ziyaretçilerimizin kimlik (ad-soyad) bilgileri

Ürün ve Hizmet Alan kişilerin kimlik (ad-soyad), iletişim (adres, telefon no, e-posta IBAN bilgileri gibi), çağrı merkezi kayıtları

Potansiyel Müşterilerimizin kişilerin kimlik (adı ve soyadı), iletişim (adres, telefon no, e-posta gibi) bilgileri tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verilerinizin TRA Bilişim hizmet verdiği işlemler için kullanılması, özel hayatın gizlenmesi ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir. Aşağıda TRA Bilişim’in kişisel verileri hangi amaca yönelik işlediği belirtilmiştir.

Çalışanlarımızın yukarıda verilen kişisel verileri, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ve Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Çalışan Adaylarımızın yukarıda verilen kişisel verileri insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla bulundurulur.

Stajyerlerimizin yukarıda verilen kişisel verileri Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işleme tabi tutulur.

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (adı ve soyadı) Ziyaretçi Kaydı Oluşturulması ve Takibi oluşturulması amacıyla işleme tabi tutulur.

Ürün ve Hizmet Alan kişilerin yukarıda belirtilen kişisel verileri, Sözleşme sürecinin yürütülmesi ve Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amacıyla işleme tabi tutulur.

Potansiyel Müşterilerimizin kimlik, iletişim bilgileri ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerini yönetme amacıyla işleme tabi tutulur.

Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak TRA Bilişim tarafından ilgili tarafın açık rızası alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Tutulma Yöntemleri ve Hukuki Dayanakları Nelerdir?

TRA Bilişim, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması anında ve söz konusu ilişkinin devamında sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği olan ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar ya da düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler vasıtasıyla yukarıda belirtilen görev ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen kapsamda verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin bulundurulma sebeplerinin hukuki sebepleri ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Çalışanlarımızın yukarıda verilen kişisel verileri, çalışanlarla sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri maksadıyla toplanmaktadır.

Çalışan Adaylarımızın yukarıda verilen kişisel verileri, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve kanunlarda öngörülmesi maksadıyla toplanmaktadır.

Stajyerlerimizin yukarıda verilen kişisel verileri veri sorumlusunun meşru menfaatleri maksadıyla toplanmaktadır.

Ziyaretçilerimizin kimlik (adı ve soyadı) hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi maksadıyla toplanır.

Ürün ve Hizmet Alan kişilerin yukarıda belirtilen kişisel verileri, müşterilerimizle sözleşme imzalanması ve veri sorumlusu olarak firmamızın meşru menfaatleri amacıyla toplanmaktadır.

Potansiyel Müşterilerimizin yukarıda verilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak firmamızın meşru menfaatleri maksadıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Üçüncü Bir Kişiye Aktarılıyor Mu?

Kişisel verileriniz,

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, ve

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ’ne aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Yurt Dışına Aktarılıyor Mu?

TRA Bilişim olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;

Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile TRA Bilişim Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. AŞ Sakarya Üniversitesi Teknokent Esentepe Mah. Akademiyolu Sok. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sit. D Blok 107 Serdivan / Sakarya adresine göndererek,

Geçerli kimlik belgesi ile TRA Bilişim Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş’ye başvurarak,

Kayıtlı e-posta adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle info@trabilisim.com kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

TRA Bilişim Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. AŞ’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Yanıtlanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri ilgili başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere seçilen yollardan biri ile gönderilir.

Açık Rıza

Web sitemiz üzerinden tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun’a ve işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ne uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte ve ayrıca işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğü yerine getirildiğini, Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunuzu beyan etmektesiniz.